آمار، تصویر دیروز، آیینه امروز، دورنمای فردا***آمار، سنجش گذشته، شناخت حال، درک آینده